ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย รับปรึกษา ออกแบบ สำรวจ ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย ระบบเสียงประกาศ ระบบเสียงประกาศสาธารณะ ระบบกระจายเสียง ของหน่วยงาน ชุมชน หมู่บ้าน เทศบาล อบต. และหน่วยงานทั่วไป ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคใต้

โทร 0863175577 /0896080077


ซ่อมแซม ปรับปรุง เสียงตามสาย เสียงไร้สาย หอกระจายข่าว หอกระจายเสียง ระบบเสียงไร้สายอบต. ระบบเสียงเทศบาล ระบบเสียงประกาศ ระบบเสียงตามสายสาธารณะ ติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุง ดูแลหลังการขาย โดยทีมช่างผู้ชำนาญงานด้าน ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สายโดยเฉพาะ


งานปรับปรุง ซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย


งานติดตั้ง เดินสายนำสัญญาณเสียง สายDrop wire ระบบเสียงตามสาย งานซ่อมแซมแก้ไขระบบสายนำสัญญาณเสียงตามสาย


งานติดตั้งลำโพง ชุดลูกข่าย ระบบเสียงไร้สาย ของ เทศบาล อบต.


งานประกอบชุดลำโพงเสียงตามสาย


งานปรับปรุงชุดลูกข่ายระบบเสียงไร้สาย


งานติดตั้งชุดเครื่องขยายสัญญาณเสียงตามสาย ในหมู่บ้าน


งานติดตั้งลำโพงชุดเสียงตามสายหมู่บ้าน เทศบาล อบต